Wanneer mag je het R-teken gebruiken? (2024)

Wanneer mag je het R-teken gebruiken? (1)

Het R-teken is het teken waarmee je aangeeft dat je je bewust bent van je exclusieve rechten op een door jou geregistreerd merk. Je hebt het in het merkenregister van de Benelux, de Europese Unie of andere landen wereldwijd laten opnemen. Het R teken is daarvan geen bewijs, maar een extra maatregel waarmee je kunt aantonen dat jouw merk beschermd is en je zal optreden tegen inbreuk. Gebruik van het trademark symbool zonder registratie is misleidend en daarom verboden. Uit onderzoek blijkt dat merken die van het R symbool zijn voorzien een betrouwbaardere indruk bij (potentiële) klanten wekken. Dit heeft een positief effect op je merkwaarde en kan je concurrentiepositie versterken.

Hoe verkrijg je merkrechtelijke bescherming?

Met het R teken, dat je in de praktijk terugziet als het symbool ®, verkrijg je dus geen merkrechtelijke bescherming. Deze verkrijg je wel middels een merkregistratie. Registratie is meer dan alleen het invullen van een aantal papieren, maar een procedure waarin jouw merk kritisch onder de loep wordt gelegd. Belangrijk is dat je merk niet te beschrijvend is én dat het onderscheidend vermogen heeft. Daarnaast moet je checken of jouw merk beschikbaar is, voordat je het indient, anders is de kans op bezwaar door oudere (gelijkende) merken groot.

Het R teken: niet noodzakelijk, wel nuttig

Het R sign is dus niet nodig om merkbescherming te verkrijgen en te kunnen optreden tegen partijen die inbreuk maken op jouw exclusieve rechten. Wel heeft het symbool een praktische meerwaarde. Het dient namelijk als effectieve waarschuwing naar anderen. Je toont ermee aan dat je je bewust bent van jouw merkrechten en dat je juridisch zult optreden tegen partijen die daarvan misbruik maken of trachten te maken. Het is dan wel belangrijk dat je het symbool consequent gebruikt in je communicatie.

Voorkom dat je merk net als hagelslag wordt

Bij het lezen van dit kopje trok je je wenkbrauw wellicht even op, maar de verwijzing naar hagelslag komt niet uit de lucht vallen. Een andere functie, behalve het afgeven van waarschuwingen aan derden, is dat je er merkverwatering mee kunt voorkomen. Met verwatering bedoelen we dat een merknaam als een soortnaam gezien gaat worden. Precies wat er bij hagelslag gebeurde. Het woord raakte zo ingeburgerd dat het een soortnaam voor broodbeleg werd. Iets wat je als ondernemer zult willen voorkomen.

Wanneer mag je het R-teken gebruiken?

Het R teken is bedoeld voor houders van geregistreerde merken. Echter bestaat er in de Benelux geen wet die vertelt wanneer je het ® symbool mag gebruiken. Dit doet veel merkhouders concluderen dat het geen zin heeft om een merk te registreren, omdat iedereen het in de praktijk kan gaan gebruiken. Toch is dat niet het geval. In de Benelux is misleiding van de consument namelijk verboden. Wanneer je het trademark symbool gebruikt terwijl je geen geregistreerd merk voert, ben je dus in overtreding.

Wanneer mag je het R-teken gebruiken? (2)

Het ™ symbool

Ongetwijfeld ben je wel eens producten tegengekomen van merken die van het ™ symbool zijn voorzien. Het betreft dan een merk van Amerikaanse bodem. In de Verenigde Staten bestaat er naast het R teken namelijk ook nog het trademark teken. Waar de eerste bedoeld is voor geregistreerde merken die merkbescherming genieten, is het tweede symbool bedoeld voor merken die niet zijn vastgelegd, maar waarvan de naam en het logo wel in het dagelijkse verkeer worden gebruikt. In Europa kennen we dit onderscheid niet en is het ™ symbol niet van toegevoegde waarde.

Waarom is het zo belangrijk om je merk te beschermen?

Het is dus niet verplicht, maar kan je wel helpen je merk nog beter te beschermen. Een merk is namelijk veel meer dan alleen een naam of een logo. Het straalt ook een bepaald imago naar (potentiële) klanten uit en roept bij hen bepaalde emoties en gedachten op. Al deze facetten dragen bij aan de merkwaarde. Wanneer er een gekopieerd product op de markt verschijnt dat goedkoper wordt aangeboden maar van veel lagere kwaliteit is, wil je niet dat mensen dit met jouw merk verwarren.

Het R teken in de Benelux

Het gebruik van het R-teken is overgewaaid uit de Verenigde Staten. Net als daar mag je het symbool in de Benelux en de rest van Europa enkel gebruiken wanneer je jouw merk hebt geregistreerd. Alhoewel er geen wet is die het gebruik ervan bij ongeregistreerde merken expliciet verbiedt, ben je daarmee volgens de in de Benelux geldende regelgeving wel mee in overtreding. Je zet er de consument namelijk mee op het verkeerde been en stimuleert deze om op basis van verkeerde verwachtingen een aankoop te doen. In de Verenigde Staten is het gebruik van het trademark symbool zonder registratie van je merk ook daadwerkelijk strafbaar gesteld bij wet.

VorigeVorigeMerkwaarde

VolgendeCopyrightVolgende

  • Team deponeerjemerk

Delen

Wanneer mag je het R-teken gebruiken? (2024)

FAQs

Wanneer mag je het R-teken gebruiken? ›

Het R-teken mag je alleen gebruiken als je merknaam of logo ook daadwerkelijk geregistreerd is als merk. Het Trademark symbool mag je ook gebruiken om aan te tonen dat je jouw merk gebruikt.

Wat betekent een r bij een logo? ›

Het ® symbool staat voor “registered trademark” en geeft aan dat bijvoorbeeld een bepaald woord of logo, zoals het woordmerk Bird & Bird®, geregistreerd is als merk. Indien het ® symbool in Nederland gebruikt wordt, houdt het in dat het merk in ieder geval in de Benelux of in een (ander) EU-land is geregistreerd.

Wat is het verschil tussen copyright en trademark? ›

™ wordt gebruikt voor een merk dat nog niet is geregistreerd. ® wordt gebruikt voor een merk dat geregistreerd is. ℠ wordt gebruikt voor een dienstmerk dat nog niet is geregistreerd (Verenigde Staten). © wordt gebruikt om aan te geven dat een bepaald non-audiowerk auteursrechtelijk is beschermd.

Wat betekent een rondje met een R erin? ›

Maar alleen als je merk staat geregistreerd. Een van de grote voordelen van merkregistratie is dat je het ® teken achter je productnaam mag zetten. Met het ® teken – van 'registered trademark' – versterk je jouw geregistreerde merk.

Wat betekent de R bij medicatie? ›

Het ® – teken vertegenwoordigt een 'registered trademark' en geeft aan dat een woord of logo geregistreerd is als merk. Dat betekent dat het merk is opgenomen in een merkenregister. Ook hier geldt dat het gebruik van dit symbool in de Benelux niet vereist is voor het verkrijgen van merkenrechtelijke bescherming.

Waar staat de R voor in een logo? ›

Het R-teken staat voor 'registered trademark'. In de VS laat je hiermee aan de buitenwereld zien dat een merk officieel is geregistreerd. In Europa is dat juridisch anders geregeld. Bij ons hoef je niet aan te tonen dat het merk officieel is geregistreerd.

Wat is het symbool R? ›

Waar staat het R teken voor? Het R teken, oftewel ®, is een teken dat staat voor 'registered trademark'. In het Nederlands: een geregistreerd merk. Doorgaans heeft dit betrekking op een geregistreerd beeldmerk, een merknaam of een combinatie daarvan.

Is copyright strafbaar? ›

Schenden van auteursrecht is een onrechtmatige daad en daarmee is schending van het auteursrecht strafbaar volgens het strafrecht. Artikel 31 Auteurswet geeft de basis voor de boete en gevangenisstraf die je kunt krijgen bij auteursrechtinbreuk.

Is een logo auteursrechtelijk beschermd? ›

Een logo kan auteursrechtelijk beschermd zijn. De ontwerper van het logo heeft in dat geval het exclusief recht om het logo openbaar te maken (te publiceren) en te verveelvoudigen (kopiëren). Als iemand anders het logo gebruik zonder toestemming van de ontwerper, kan er sprake zijn van auteursrechtinbreuk.

Welke teksten mag je wel of niet zomaar gebruiken? ›

Auteursrecht en tekst

Een hele tekst die door iemand anders is geschreven, mag je niet zomaar overnemen. Dit is simpelweg plagiaat. Wel mag je een citaat uit een tekst gebruiken, mits je daarbij de naam en bron van de auteur vermeldt. Het citaat moet ook inhoudelijk relevant zijn en het moet een bepaald doel dienen.

Waar staat de letter R voor? ›

Het R-teken mag je alleen gebruiken als je merknaam of logo ook daadwerkelijk geregistreerd is als merk. Het Trademark symbool mag je ook gebruiken om aan te tonen dat je jouw merk gebruikt. Hierdoor kun je zonder merkregistratie rechten op jouw naam of logo verkrijgen.

Waar zet je het copyright teken? ›

Als je ervoor kiest om het teken te gebruiken, gebruik het dan alleen bij een werk dat je echt zelf hebt gemaakt. Plaats het dus niet op een website waar ook werken van anderen op staan, zodat je niet ten onrechte doet alsof je ook maker bent van andermans werken.

Wat is een registered trademark? ›

Registered Trademark (geregistreerd handelsmerk) ®

Het symbool ® staat voor “Registered Trademark” (geregistreerd handelsmerk) en wordt gebruikt om aan te geven dat een merk, logo, naam of ander onderscheidend teken officieel is geregistreerd bij een nationaal of regionaal merkenbureau.

Hoe typ je een R teken? ›

De ® typen:

Windows: Alt0174 (Linker Alt toets en nummeriek toetsenbord) of AltGR r (Alt Gr-toets). Mac: Alt r. Lees meer tips over ondernemen, startups, merknamen, slogans door mijn blog te volgen.

Wat betekent R op recept? ›

Een recept begint doorgaans met de afkorting "R/" (van het Latijnse "recipe" oftewel "neem") hetgeen gevolgd wordt door de naam van het medicijn met daarachter de dosering, vaak in milligram (het gramteken wordt vaak achterwege gelaten).

Wat betekent 3x daags 2 capsules? ›

Het eerste cijfer (1) betekent '1 keer per dag'. Het tweede cijfer (3) betekent '3 stuks'. Dat betekent dus 3 tabletten tegelijk. Dus 1dd3 betekent dat u '1 keer per dag' '3 stuks' van het medicijn mag innemen.

Wat betekent de R boven signaalsterkte? ›

De letter R is waarschijnlijk Roaming.

Wat betekent het teken? ›

Wat betekent hashtag? Het # teken wordt hash, pound of number genoemd, in het Nederlands spreken we vaak van een hekje. Een hash tag is een woord(combinatie) waar dit hekje voor wordt geplaatst.

Wat betekent een trademark? ›

Een trademark wordt gebruikt om uw producten en diensten te onderscheiden van die van een concurrent door middel van een woordmerk (naam), woordbeeldmerk (naam met logo) of beeldmerk (logo). Een trademark, of handelsmerk, beschermt u dus tegen kwaadwillende concurrenten die misbruik willen maken van uw goede naam.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated:

Views: 6060

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.